Bulgaristan Uluslararası Eğitim Derneği
Anasayfa > Tüzük

Bulgaristan Uluslararası Eğitim Derneği Tüzüğü

DERNEĞİN ADI: BULGARİSTAN ULUSLARARASI EĞİTİM DERNEĞİ

MADDE 1. Uluslararası eğitim her gün biraz daha yaygınlaştığı günümüzde, Uluslararası Eğitim Danışmanlığı’nın topluma daha iyi anlatılabilmesini, bu konuda bilimsel, toplumsal ve kültürel çalışmalar yapmak üzere Bulgaristan Cumhuriyeti yasalarına göre BULGARİSTAN ULUSLARARASI EĞİTİM DERNEĞİ (BUED) adlı bir dernek kurulmuştur.

DERNEĞİN MERKEZİ VE ADRESİ

MADDE 2. Derneğin merkezi Sofya’dır. Adresi, Büyükşehir Belediye sınırları içidir.Dernek genel kurul kararı ile gerekli görülen yerlerde şube açabilir.

DERNEĞİN AMACI VE FAALİYET ALANI

MADDE 3. Uluslararası Eğitim Danışmanlığı alanında faaliyet gösterecek derneğin amacı; Uluslararası Eğitim Danışmanlığı hizmeti veren mensuplarının birbirine karşı dayanışma, yardımlaşma, manevi gelişmelerini sağlamak ve uluslararası eğitim danışmanlığı servisinin gelişmesi ve geliştirilmesi konusunda faaliyette bulunmaktır.

AMACIN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN YAPILACAK ÇALIŞMA KONU VE BİÇİMLERİ

MADDE 4. Dernek, amacına ulaşmak için :

a) İlgili kuruluşlar ile, yurt dışı eğitim konusunda, fuarlar, seminerler, konferanslar, tertipleyebilir, gazete ve dergilerde yazılı yayınlar, teknolojik yayın imkanlarından yararlanarak bu ortamlardan da yayınlar yapar.

b )Radyo ve televizyon konuşmaları yapar.

c) Uluslar arası eğitim danışmanlığı ve üyelerine ait konularda temasları, gerekli haberleşme ve yazışmalar yapar.

d) Amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli taktirde genel kurul kararı ile dernekler kanunu gereğince gayri menkul tasarrufunda bulunur.

e) Cemiyet ve üyeleri menfaatine toplantılar, balo, çay ve geziler tertip eder.

f) Uluslar arası eğitim danışmanlığının gelişmesi ve geliştirilmesi ile ilgili her türlü toplanı, komisyon ve kurullara iştirak eder ve görüşlerini bildirir.

g) Dernek siyasetle uğraşmaz.

h) Yardım Toplama Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile bu tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış alır ve verir.

ı) Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek ve gelir temin etmek amacıyla iktisadi işletmeler açabilir.

j) Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerekli taşınır , taşınmaz mal alır, kiralar ve satabilir,taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurabilir,işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir.

k) Vasiyet yolu ile derneğe geçecek taşınabilir ve taşınmaz malları kabul eder.

l) Üyelerin uygar, kültürel, sosyal ve moral kalkınmasında etkin katkılarda bulunur,

m) Üyelerini arkadaşlık, dostluk ve karşılıklı anlayış bağları ile birleştirmek, sevgi ve saygıya dayanan sosyal ilişkileri geliştirmek için çaba sarfeder,

n) Eğitim danışmanlığı konusunda gerektiğinde ulusal veya uluslararası organizasyonlar yapar,

o) Üyelerinin istirahati ve boş zamanlarını değerlendirmek amacıyle lokal açabilir,işletebilir,işletmeciye verebilir.

p) Dernek amaç ve hizmet konularına uygun şekilde arşiv oluşturabilir.WEB Sitesi açabilir,

r) Broşür,katalog,bülten,dergi,gazete ve kitaplar yayınlayabilir.

s) Dernek içinde oluşturulacak çalışma grupları, komiteler ya da uzman kişiler aracılığı ile araştırma, inceleme ve etütler yapar, öneri ve dilekçeleri saptar, üniversiteler, sürekli eğitim merkezleri, sivil toplum organizasyonları, Bulgaristandan'daki yabancı diplomatik misyonlar ve bunların vize departmanları ile ortaklaşa eğitim çalışmaları düzenler.

t) Amaç ve hizmet konuları ile gelir arttırıcı projeler için ortaklıklar, iktisadi işletmeler, vakıflar ve yardımlaşma sandığı kurar,

u) Amaç ve hizmet konularına ilişkin toplantı, temsil, festival ve gösterilere katılarak üyelerinin bilgi, görgü ve deneyimlerinin arttırılmasını sağlayacak yurt içi ve yurt dışı geziler düzenler,

v) Amaç ve hizmet konularına yönelik gerekli diğer çalışmaları yapar.

y) Kuruluş amaçları doğrultusunda faaliyet gösterecek federasyonlara katılabilir veya fedarasyon kurucu üyesi olabilir.

z) Yasal koşulları yerine getirerek uluslararası faaliyetlerde bulunabilir.Yurt dışında dernek ve kurumlara üye olabilir.

- Gerekli görülen yerlerde faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir.Temsilcilikler, dernek genel kurullarında temsil edilmezler. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

- Amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile plâtform oluşturabilir.

- Amacını gerçekleştirmek üzere yurt dışında dernek veya üst kuruluş kurabilir.

ÜYELİK

MADDE 5. Uluslararası Eğitim Danışmanlığı konusunda asgari 5 yıl faaliyette bulunmuş, Dernekler Yasası’nın öngördüğü koşulları taşıyan, fiil ehliyetine sahip 18 yaşını bitirmiş gerçek kişiler ile gene asgari 5 yıldır faaliyette bulunan Uluslar arası Eğitim Danışmanlığını yapan tüzel kişilikler ve yurtdışı merkezli eğitim kurumlarından Bulgaristan Ofisleri ve Türkiye temsilcikleri bulunanlar Derneğe üye olabilir.
Firmaların tüzel kişiliklerini koruyarak üye olmaları halinde,yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde,tüzel kişi adına oy kullanacak kimse ilgili firmaca yeniden belirlenerek derneğe bildirilir.

a) Bulgaristan Cumhuriyeti yurttaşı olmayanlar Dernek üyeliğine alınmazlar. Fahri üyelik için bu koşuk aranmaz.

b) Üye olma süreci, son üç ayda çekilmiş bir fotoğraf ekli, iki üyeden ve merkezi yurtdışında bulunan 2 okuldan alınan referanslar ile sabıkası olup olmadığına ilişkin yazıyı içeren üyelik başvuru belgesinin Dernek Merkezine verilmesiyle başlar. Başvurular hukuk komisyonu tarafından incelenir, varsa eksiklikler tamamlattırarak yapılacak ilk Yönetim Kurulu gündemine alınır.
Başvuran kurum, Bulgaristan'da ofisi bulunan bir yurtdışı eğitim kurumu veya bu kurumun temsilcisi ise, 2 dernek üyesi ve 5 okul referansı yerine, sadece 3 dernek üyesinden referans istenir. Gerek görüldüğü durumlarda, başvuru sahibi kurum ya da kişilerden, Yönetim Kurulu kararı ile ek belgeler istenebilir. Yönetim Kurulu tüm dernek üyelerine e-mail yolu ile görüşlerini sorar. Bu durumda üyeler görüşlerini 3 işgünü içerisinde dernek yönetim kuruluna e-mail yolu ile iletmek durumundadır. İtiraz sahibi üyeler, itirazlarını ve nedenlerini yazılı olarak Yönetim Kurulu'na iletir, sözlü itirazlar kabul edilmez. Toplam üye sayısının beşte biri veya daha fazlası itiraz ederse üyelik red edilir. Daha az itiraz olursa, yazılı olarak iletilmiş itirazlar takip eden ilk yönetim kurulu toplantısında tartışılır ve üyelik başvurusu ile ilgili son kararı Yönetim Kurulu verir. Sonuç en geç 30 gün içinde başvurana duyurulur. Yönetim Kurulu red kararında gerekçe göstermekle yükümlü değildir. Üyeler, eşit haklara sahip olup her üyenin bir hakkı vardır.

ÜYELİK GİRİŞ VE YILLIK ÖDENTİ MİKTARININ BELİRLENME ŞEKLİ

MADDE 6. Üyelerin giriş ve yıllık olarak ödeyecekleri ödenti miktarı, her yıl Yönetim Kurulunca belirlenir. Ayrıca ödeme şeklinin nasıl olacağı da Yönetim Kurulu toplantısında kararlaştırılır.

ÜYELİĞİN DÜŞMESİ, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA

MADDE 7.

a) Yıllık ödenti yükümlülüğünü yazılı uyarıya karşın otuz gün içinde yerine getirmeyenlerin üyeliği Yönetim Kurulu kararıyla düşer.

b) Ayrılma isteğini yazılı olarak bildirenlerin Dernekle ilişkileri Yönetim Kurulu kararıyla kesilir. Düşme, ilişki kesme, çıkma ve çıkarılma üyelik defterine ilenir.

c) Üyelik için yasal koşulları yitirenlerle Dernek Tüzüğündeki “Kuruluş Nedeni” ne,amaca, amacı gerçekleştirmek için yapılacak çalışmalara ve Dernek kararlarına çalışmalarıyla üyelikle bağdaşmayan eylemleri saptananlar, Tüzüğe aykırı tutumlarıyla Dernek üyeliğinde kalması sakıncalı görünenler; Dernek çalışmalarını aksatanlar; Derneğe, üyeleriyle organlarında çalışanlara ve görevlilere karşı söz, yazılı eylemleriyle olumsuz çabalarda bulunanlar; genel ahlak kurallarını çiğneyenler hakkında gerekli disiplin işlemi Yönetim Kurulunca uygulanarak Dernek üyeliğinde çıkartılırlar.

Bu durumda yönetim kurulu sırasıyla yazılı uyarı, üyeliği sonlandırma ve diğer üyelere yazılı duyuru kararlarını alabilir ve uygulayabilir.
Üyelikten çıkartılan üye Derneğe tekrar üye alınamaz. Ancak, ödenti borcu nedeniyle üyelikten çıkartılan borcunu öderse üyelik için bir kez daha başvurabilir.

FAHRİ ÜYELİK

MADDE 8. Derneğin amaçlarının gerçekleşmesi doğrultusunda katkında bulunan gerçek yada tüzel kişilere, Yönetim Kurulu’nun 2/3 oyla alacağı kararla ya da Genel Kurul kararıyla fahri üyelik verir. Fahri üyeler, Genel Kurul ve ilgili komisyon toplantılarına katılıp konuşma yapabilirler, oy kullanmaz, organlara seçilemez, diledikleri taktirde ödenti verirler.

DERNEĞİN ORGANLARI

MADDE 9. Derneğin organları şunlardır.

a) Genel Kurul,

b) Yönetim Kurulu,

c)Denetleme Kurulu

GENEL KURUL TOPLANTILARI

MADDE 10. Genel Kurul iki yılda bir, Kasım ayı içinde, hazırladığı gündemi görüşmek üzere Yönetim Kurulu tarafından Sofya’da olağan toplantıya çağrılır. Ayrıca, Yönetim Kurulu’nun Denetleme Kurulu’nun yada üyelerden beşte birinin gündemdeki, gerekçeli, başvurusu üzerine Yönetim Kurulu tarafından bir ay içinde yine Sofya’da olağanüstü toplantıya çağrılır. Bu yapılmazsa Denetleme Kurulu’nun ya da toplantıyı istemiş olan üyelerde birisinin başvurması üzerine Sulh Hukuk Yargıcı duruşma yaparak Dernek Üyeleri arasından üç kişilik bir kurulu Genel Kurul’u çağırmakla görevlendirilir. Olağanüstü Genel Kurul’ da gündeme başka maddeler eklenmez.

ÇAĞRI YÖNTEMİ

MADDE 11.
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI YETER SAYISI

MADDE 12. Genel Kurul, katılma hakkı bulunanlardan yarıdan bir fazlasıyla toplanır. İlk toplantıda bu sayı sağlanmazsa ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetleme Kurulları üye sayısı toplamının iki katıdan az olamaz.

TOPLANTI YÖNETİMİ

MADDE 13. Genel Kurul, her yönden toplanı duyurusuna uygun biçimde yapılır. Katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen çizelgedeki adlarının karşısına imza koyup tanıtma belgesini alarak toplantıya girerler. Yeterli sayının sağlandığı bir tutanakla saptanarak toplantı, Başkan ya da Yürütme Kurulu üyesi tarafından açılır. Açılıştan sonra Genel Kurulu yönetmek üzere bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve iki Yazman Üye seçilir. Toplantıyı Genel Kurul Başkanı yönetir. Tutanaklar yazmanca düzenlenir, Başkan ve Başkan Yardımcısıyla birlikte imzalanır Toplantı sonunda, tutanaklar ve tüm belgeler Yönetim Kurulu’na teslim edilir. Genel Kurul’ da yalnız gündemde olan konular görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunanlardan en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Her üyenin bir oy hakkı, bulunup bir başkası yerine ye da adına oy kullanamaz. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Seçimlere, aday gösterilenlerin soyadları sırasına göre duyuru tahtasına yazmalarıyla başlanır. Oylar gizli ve açık olarak belirlenir. Gizli oylar yönetim kurulu tarafından belirlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş veya içi boş bir kaba atılması ile toplanan oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada ise genel kurul başkanın belirteceği yöntem uygulanır. Geçerli oyların yarıdan bir fazlasına erişen aday veya öneri kazanmış veya kararlaştırılmış olur.

GENEL KURUL’UN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 14. Genel Kurul’ un görev ve yetkileri şunlardır.

a) Gündemdeki konuları görüşmek, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu çalışma raporlarını görüşmek ve Kurulları aklamak,

b) Gelecek çalışma dönemi bütçe taslağını görüşüp karara bağlamak,

c) Gerek görülen yerlerde şube açılmasına veya kapanmasına karar vermek.

d) Yönetim Kurulu’nu, Denetleme Kurulu’nu iki yıl için seçmek,

e) Derneğe taşınmaz mal alınası, gereksinin duyulmayan malların satılması ve ipotek etme ve ipotek çözme, bağış yapma için Genel Yönetim Kuruluna yetki vermek,

f) Tüzük değişikliklilerini gerçekleştirmek,

g) Derneğin feshine ve bu durumda dernek mallarının nereye bırakılacağına karar vermek,

h) Yasalarda ve Tüzükte, Genel Kurul’ ca yapılması öngörülen konuları karar bağlamak, ilke kararları almak.

ı) Aynı doğrultuda faaliyet gösteren Federasyon kurucu üyesi olmak veya kurulmuş bulunan federasyonlara katılmak veya ayrılmaya karar vermek.

j) Uluslar arası bir kuruluşa üye olmak veya ayrılmaya karar vermek.

k) Derneğin borçlanıp borçlanmamasına karar vermek.

YÖNETİM KURULU

MADDE 15. Yönetim Kurulu, Genel Kurul’ ca seçilecek 5 asil, 5 yedek üyeden oluşur. Üyeler, seçilmelerinden başlayarak en geç üç gün içinde Dernek Merkezinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanıp aralarında gizli yola ve oyçokluğuyla Dernek Başkanını, iki Başkan Yardımcısı’nı, Dernek Sekreteri’ni, Sekreter Yardımcısı’nı ve Sayman’ ı belirler.

Yönetim Kurulu,en az ayda bir Başkanın çağrısıyla toplanarak gündemindeki konuları görüşür. Karar, katılanların salt çokluğuyla alınır. Oylarda eşitlik durumunda Başkanın bulunduğu yan çoğunluk sağlamış sayılır. Üyeliklerde boşalma durumunda yedekler sırayla göreve çağrılır. Üstüste iki toplantıya özürsüz katılmayanın üyeliği kendiliğinden düşer.
Derneği, Yönetim Kurulu adına Başkan temsil eder. Tüm yönetim ve yazışma işleri Başkanın imzasıyla ya da onun vereceği olurla Başkan yardımcıları ya da Dernek Sekreteri’nce yapılır.

Başkan, Yönetim Kuruluya da bir üyeyi Derneklerle ilgili belli işlerde görevlendirebilir. Başkan, Yürütme Kurulu’nun ve Komisyonların doğal Başkanıdır. Dernek çalışmaları, düzeni ve disiplini konularda gerekli önlemleri alır. Ve yetkili makamlardan Dernek adına istemde bulunabilir.
Başkan, Yönetim Kurulu’nun 2/3 oyuyla görevden alınabilir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 16.

Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır.

a) Dernek tüzelkişiliğini temsil etmek, Derneğin tüm işlemlerini yürütmek,

b) Komisyonları belirlemek ve oluşturmak,

c) Olağan ve olağanüstü Genel Kurul’ u toplantıya çağırarak Genel Kurul hazırlıklarını tamamlamak, Genel Kurul’ a sunulacak çalışma yazanaklarıyla gelecek dönem bütçe tasarısını hazırlamak, Genel Kurul kararını yerine getirmek,

d) Genel Kurul tarafından Şube açılmasına karar verildiği taktirde,gerekli yasal işlemleri yapmak.

e) Derneğin çalışmaları hakkında ilke kararları almak, yol ve yönetmelikleriyle yıllık izlenecekleri belirlemek, açıklamalarda bulunmak ve bu konularda Başkanı yetkili kılmak, işbirliği yapılacak, desteklenecek ve karşı çıkılacak durumları, kişi ve kuruluşları belirlemek, Tüzük değişikliği tasarıları hazırlamak, Yönetmelik, Yönerge ve Genelgeler yürürlüğe koymak, Genelgeler için Başkana yetki vermek,

f) Dernek simgesini belirlemek, yayın organlarının çıkartılmasına karar vermek, yayınları hazırlamak, hazırlatmak,

g) Yasaların öngördüğü yönteme ve Genel Kurul kararına uyarak Dernek adına taşınmaz edinmek ve karar verilenmeli elde çıkarmak, kullanımın belirlemek, Derneğin mallarını, demirbaş eşyalarını korumak, çalışanlara verilecek ücretleri belirlemek, Tüzüğün başka organlara vermediği işleri gerçekleştirmek, çalışmaları yapmak,

h) Derneğin yönetimini sağlamak. Yazışma ve hesap işlemleriyle tüm çalışmalar Başkanın gözetimi ve denetimi altında ilgili birimlerce yapılır. Başkan ve Dernek Sekreteri’nin geçici yokluğunda yardımcıları, Sayman’ ın geçici yokluğunda Yönetim Kurulu ya da Genel Kurul Başkan tarafından görevlendirilecek üye görev yapar. Dernek Sekreteri, Başkanla görüşerek toplantı gündemini hazırlar ve Yönetim Kurulu en az ayda bir kez toplanarak salt çoklukla karar alınır. Oylarda eşitlik durumunda Başkanın bulunduğu yanın görüşü geçerli olur.

Yazışmalarda Dernek Sekreteri, hesap işlerinden Sayman sorumludur. Sayman her toplantıda yapılmış giderlerin onayını, yapılacakların olurunu alır. Hesap, banka işlemleri Başkanın, o yoksa Dernek Sekreteri’nin imzası da alınarak Saymanın imzasıyla yapılır. Belli durumlarda Yönetim Kurulu üyeleri arasından kimliklerine yetki verilebilir.

i) Üyelik başvurularını görüşüp karara bağlamak,

j) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu seçimi sonuçlarını otuz gün içinde Valiliği’ e bildirmek, \p\ k)Derneğin defter ve kayıtlarını tutar ve tutturur. Gelir ve giderlere ilişkin tüm belgeleri düzenli olarak kayıtlara geçirir ve korur. Dernek çalışanlarının işe alınıp işine son verilmesini gerçekleştirir.

l) Dernek Yayınlarını gerçekleştirip dağıttırır, bilimsel, sanatsal ve spor etkinlikleriyle öbür tüm çalışmaları yerine getirir.

m) Dernek adına ödül ve armağanlar alır.

n) Dönemin yıllık ödenti miktarını belirler

DENETLEME KURULU-GÖREV VE YETKİLERİ- DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ

MADDE 17. Denetleme Kurulu, Genel Kurul’ ca seçilen 3(üç) asıl, 3(üç) yedek üyeden oluşur. Genel Kurulu izleyen üç gün içinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak görev bölümü yapar. Kurul, başkanın hazırladığı gündemi görüşmek üzere bir yılı geçmeyen aralıklarla toplanır. Derneğin tüm akçalı işlerini denetleyerek Yönetim Kurulu’na gözlem raporu verir. Genel Kurula sunulacak raporu Yönetim Kurulu aracılığıyla katılacak üyelere iletir.

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ :

Dernekte iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya Denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve federasyon tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

MADDE 18. ŞUBELER

A) ŞUBELERİN KURULUŞU
Dernek Bulgaristan ve Türkiye genelinde gerek görülen yerlerde şube açabilir. Bu amaçla genel kurulda şube açılması kararlaştırıldıktan sonra şube açılacak yerde ikamet eden en az üç kişiye yetki verilir.Bu kişilerce şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine yazılı müracaat yapılır. Şube kurucularının şubenin açılacağı yerde en az 6 aydan beri ikamet etme zorunlulukları vardır.

B) ŞUBELERİN ORGANLARI, GÖREV VE YETKİLERİ

Genel Kurul
Yönetim Kurulu
Denetim Kurulu

ŞUBE GENEL KURULU :

Genel Kurul şube üyelerinden oluşur.Genel Kurul;

a) Şube Yönetim Kurulunu,Denetçileri ve Merkez Genel Kurulu Delegesini seçer.

b) Şube Yönetim Kurulunun ve denetçinin raporunu inceler,Yönetim Kurulunu ve denetçiyi aklar.

c) Şubeler,Merkez tüzüğüne aykırı çalışmalarda bulunamazlar.

d) Şube Genel Kurulları için,Merkez Genel Kurulu usulleri uygulanır.

e) Şube Genel kurulları, iki yılda bir merkez genel kurul toplantısından en az iki ay önce yapılmak zorundadır.

ŞUBE YÖNETİM KURULU :

Şube Yönetim Kurulu; Şube Genel Kurulunca iki yıllığına seçilen 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Kendi içinden başkan seçer.

GÖREVLERİ :

a) Şubeyi temsil eder.

b) Kurulduğu yerde dernek amaçlarını gerçekleştirir.

c) Şubelerin gelir-gider hesaplarına ilişkin işlemlerini yapar ve gelecek döneme ilişkin bütçeyi hazırlayıp genel kurula sunar

ŞUBE DENETİM KURULU :

Şube Genel Kurulu tarafından iki yıllığına aşağıda gösterilen görevleri yerine getirmek üzere iki asıl iki yedek üyeden oluşan denetçi seçilir.

GÖREVLERİ :

a) Şube Yönetim Kurulunun gelir ve gider defter ve belgelerini inceler ve karar uygunluğunu kontrol eder. Denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

b) İncelemeleri bir yılı geçmeyen aralıklarla yapar.

c) Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilir.

C-MERKEZ GENEL KURULUNDA ŞUBELERİN TEMSİLİ :

Şubeler Genel Kurulda,kendi genel kurullarında seçecekleri üç delege ile temsil edilirler.Ayrıca bir kişi de yedek delege seçilir.

D-ŞUBELERİN TUTACAKLARI DEFTERLER VE GELİR GİDERLERDEKİ USULLER

Şubeler Genel Merkezce tutulan defterleri aynen tutmakla mükelleftir. Şubeler bağış, aidat, sosyal faaliyetler ve her türlü nakdi yıllık gelirin yüzde 10’luk kısmını Genel Merkeze, her yılın sonuna kadar aktarırlar. Paranın toplanması, harcanması ve bankalarda tutulması ile ilgili hükümler ile burada değinilmeyen hükümler, bu tüzükteki Genel Merkez için geçerli maddelere göre uygulanır.

E- ŞUBELERİN FESHİ

Şubeler ,

Merkez Genel Kurulu kararı ile,

Şube Genel Kuruluna katılan üyelerin üçte iki çoğunluğunun kararı ile,

Dernekler Kanunu hükümleri çerçevesinde veya zorunlu nedenlerle fesih olur.

Fesih halinde mevcut mal varlığı ve nakit değerlerinin tamamı ile evrak ve demirbaşları Genel Merkeze devir olunur.

YARDIMCI KURULLAR ve KOMİSYONLAR

MADDE 19. Yönetim Kurulu kararıyla aşağıdaki kurullar ve Komisyonlar kurulabilir.

A .DANIŞMA KURULU

Mesleklerinde deneyim kazanmış ve sanatın değişik dallarında tanınmış üyeler arasından seçilecek 10 üye ile bunların önereceği 5 üyeden oluşan 15 kişilik bir kuruldur. Seçilmelerini izleyen bir hafta içinde Dernek Merkezinde toplanarak Başkanını, Başkan Yardımcısını ve Yazmanını seçer. Yönetim Kurulu ve Dernek Başkanın isteği üzerine yada kendiliğinden, alanına giren konularda Derneği yararlandıracak görüşlerini bildirir, etkinlikleri düzenler ya da düzenletir, sanat ve spor , çalışmalarının gerçekleşmesini sağlar. Danışma Kurulu, Derneğin kuruluş nedenlerini göz önünde bulundurarak bu konulardaki çalışmalara katkı sağlar, destek olur ve önerileriyle Derneğin etkinliğini artırır. Kurul üyeleri Genel Kurula katılıp görüş açıklayabilirlerse de oy kullanamazlar. Çalışmalarına Dernek her türlü olanağı sağlar, kararlarını Yönetim Kurulu yerine getirir.

B.KOMİSYONLAR

Yönetim Kurulu Dernek çalışmalarını yaygınlaştırıp güçlendirmek için uygun bulduğu Komisyonlar kurup katılabilirler. Kurulacak Komisyonlarla ilişkileri yürütecek birer Yönetim Kurulu Üyesini de belirler. Bu üyeler Komisyonların doğal başkanıdır. Seçilmelerini izleyen bir hafta içinde Komisyonlar, Yönetim Kurulu sorumlu üyesinin çağrısı üzerine toplanıp kendi üyeleri arasından Başkan, Başkan Yardımcısı, ve Yazmanı seçer. Yardımcı Kurullarla komisyonların çalışmaları bu konudaki yönetmeliklerle ayrıntılı biçimde düzenlenir.

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI-GELİR VE GİDERDE USUL-

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

MADDE 20. Derneğin gelir kaynakları şunlardır;

a) Üyelerden alınacak giriş ödentisiyle yıllık ödenti,

b) Yayınlarla tüm etkinliklerden sağlanacak gelirler,

c) Mal varlıklarından elde edilecek gelirler,

d) Yürürlükteki kurallara uygun olarak alınacak ve toplanacak bağışlar ve gelirler,

e) Devletten kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerden alınacak yadımlar,

f) Gereksinim dışı kalan taşınır ve taşınmazların satılmasıyla sağlanacak paralar.

g) Yardım Toplama kanununa göre toplanacak gelirler

h) İktisadi İşletme gelirleri

20.1. GELİR VE GİDERLERDE USUL

Dernek gelirleri, “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanunu kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için “Gider Makbuzu” düzenlenir. Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir. Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir. Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

20.2. DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ :

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde genel kurul kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

DEFTER VE KAYITLAR

MADDE 21

Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Yönetim Kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır. Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

MADDE 22.

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

DERNEĞİN FESHİ VE MAL BIRAKIMI

MADDE 23.

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri;

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Bulgaristan Uluslararası Eğitim Derneği ’” ibaresi kullanılır. Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

KURUCULAR

MADDE 24. Uluslararası Eğitim Derneği’nin kurucular üye numarası sırasıyla aşağıda ad soyadları belirtilen kişilerdir:

ÜYELiK

Üyelik Şartları

Dernekler Kanunu ve Bulgaristan Uluslararası Eğitim Derneği Tüzüğü'ne göre belirlenmiş üyelik koşulları ve gerekli belgeler şöyledir;

18 Yaşını bitirmiş olmak (Firma adına başvuracak kişiden istenecektir)

BG vatandaşı olmak (Firma adına başvuracak kişiden istenecektir)

Eğitim Danışmanlığı konusunda en az 5 yıldır faaliyette bulunuyor olmak (kuruluş yılının kuruluş gazetesi ile belgenmesi istenecektir. 5 yılı doldurmuş firmalar, A kategorisi olarak tanımlanacaktır. 5 yıldan daha az faaliyet gösteren danışmanlık şirketleri bekleme listesine alınarak B kategorisi olarak tanımlanacaktır.)

Başvuru anında üyeliği devam eden Dernek Üyelerimizden en az 3 şirketin referansı

Temsilciliği yapılan üç okuldan referans

Şirket Tanıtım Yazısı

Sabıka kaydı (Firma adına başvuracak kişiden istenecektir)

3 fotoğraf (Firma adına başvuracak kişiden istenecektir)

İkametgah senedi (Firma adına başvuracak kişiden istenecektir)

Noter Tasdikli Nüfus Kağıdı (Firma adına başvuracak kişiden istenecektir)

Üyelik bedeli

Üyelik başvuru prosedürü, gerekli belgeler ve referansların, dernek ofisine iletilmesi ile başlar.

Bu başvuruyu takiben bir ay içerisinde iki dernek üyemiz, başvuru sahiplerinin iş yerlerini ziyaret ederek başvuru sahibi ile tanışacak, bu ziyeret hakkında yönetim kurulumuza rapor vereceklerdir.

Üyelik başvuruları bu rapor da dikkate alınarak değerlendirilerek, takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısında yönetim kurulumuzca karara bağlanacak ve en geç 30 gün içerisinde yazılı olarak cevaplandırılacaktır.

Giriş aidatı, başvuru sahiplerine başvurularının kabul edildiğinin yazılı olarak bildirilmesinden sonra telep edilecek ve giriş aidatının ödenmesi ile birlikte dernek üyeliği başlayacaktır.

Dernekten çıkarılma koşulları dernek tüzüğümüzdeki koşullara göre yapılacaktır.

Dernek üyeliğine kabul edilmeyenler ile Yönetim Kurulu kararınca dernek üyeliğinden çıkarılanlar durumun kendilerine yazılı olarak tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde dernek başkanlığına itiraz edebilirler. Bu itiraz yapılacak ilk yönetim kurulu toplantısında yerinde bulunmadığı takdirde genel kurulun ilk toplantısında karara bağlanır. Bu karar kesindir.

Üyelik Başvurunda bulunacak kişilerin aşağıdaki formun doldurulmuş bir çıktısını, yukarıdaki belgeler ile derneğe iletmeleri gerekmektedir.
Dernek üyeliği hakkında detaylı bilgi için dernek tüzüğünün ilgili maddelerini inceleyebilir veya [email protected]/ 0212 ………………………….'den dernek personeli ile iletişime geçebilirsiniz.

BUED ÜYELİK BAŞVURU FORMU

ÜYE KAYIT NO : ______________________________________________________________
KURUM : ______________________________________________________________
WEB ADRESİ : ______________________________________________________________
E-POSTA : ______________________________________________________________
VERGİ DAİRESİ : ______________________________________________________________
VERGİ NO: ______________________________________________________________
________
________
________
________
________
________

KURUM ADINA BAŞVURU YAPAN KİŞİNİN

ADI : ______________________ SOYADI : ______________________
ANNE ADI : ______________________ BABA ADI : ______________________
DOĞUM YERİ : ______________________ DOĞUM TARİHİ : ______________________
CEP TEL NO : ______________________ İŞ TEL NO : ______________________
EV TEL NO : ______________________ E-POSTA : ______________________
________
________
________
________
________
________
________
________
________
________

Derneğinizin tüzüğünü inceledim. Tüzükte belirtilen amaçların gerçekleşmesine katkıda bulunmak istiyorum. Dernekler kanununa göre üye olmamda herhangi bir sakınca yoktur. Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu ve üyelik aidatımı ödemeyi taahhüt eder, üyeliğimin kabulunu dilerim.

ADI-SOYADI _______________________ TARİH _______________ İMZA _________________